Privacybeleid

 www.speeltuintalud.nl

2023 conform AVG-wetgeving

 

Dit is de privacyverklaring van:

Stichting Speeltuin Talud

Taludweg 23

6861 ZL Oosterbeek

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41051056

IBAN: NL33rabo0385015062

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je lid wordt van de speeltuin, de speeltuin huurt of uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Speeltuin Talud willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Speeltuin Talud uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft Speeltuin Talud de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speeltuin Talud.
Het is van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Speeltuin Talud verwerkt  persoonsgegevens.  Volgens  de  AVG  zijn  persoonsgegevens  “alle  informatie  over  een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

GEGEVENS VAN ONZE LEDEN
Bij een lidmaatschap of huur van Speeltuin Talud verwerken wij in ieder geval je (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, en eventueel je bankrekeningnummer (bij directe overschrijving op onze rekening). Ook als je al een Speeltuin Talud nieuwsbrief abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van je verwerken.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS
Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer op de contactpagina of de website zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

SOCIAL MEDIA UITINGEN
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Speeltuin Talud verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING
Speeltuin Talud verwerkt jouw gegevens om onze producten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het versturen van de nieuwsbrief, het reserveren van de speeltuin, het versturen van de huurvoorwaarden en het opstellen, versturen en incasseren van facturen. 

INFORMEREN
Speeltuin Talud verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over de speeltuin, jouw lidmaatschap en/of huur.

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN
Wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden niet. 

WETTELIJKE VERPLICHTING
Speeltuin Talud  kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MAAKT SPEELTUIN TALUD GEBRUIK VAN COOKIES?

Speeltuin Talud maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Cookies bestaan uit standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.
Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot www.speeltuintalud.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van zulke sites.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS?

Speeltuin Talud zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers/vrijwilligers van Speeltuin Talud zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap bij Speeltuin Talud hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende tijd dat je lidmaatschap actief is. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

 

MAAKT SPEELTUIN TALUD BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Speeltuin Talud maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incasso, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van klantenadministratie, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT SPEELTUIN TALUD GEGEVENS AAN DERDEN?

Speeltuin Talud kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Speeltuin Talud de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.
Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt altijd recht om, op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Speeltuin talud die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Speeltuin Talud of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@speeltuintalud.nl. 

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Speeltuin Talud opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Speeltuin Talud kun je contact opnemen met: info@speeltuintalud.nl