Algemene voorwaarden

 

Stichting Speeltuin Talud

Taludweg 23

6861 ZL Oosterbeek


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41051056
IBAN: NL 33 Rabo 0385015062

Definities:

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden.
 2. Bezoeker: (i) iedere natuurlijke persoon die de gebouwen en/of terreinen van Speeltuin talud betreedt, alsook in geval van een minderjarige, diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of (ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Speeltuin Talud sluit.
 3. Bijzondere  Voorwaarden:  huisregels,  veiligheidsvoorschriften  en  andere  aanvullende voorwaarden van Speeltuin Talud.
 4. Groep: twee of meer Bezoekers die Speeltuin Talud in georganiseerd verband bezoeken.
 5. Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Bezoeker en Speeltuin Talud op grond waarvan Speeltuin Talud diensten en/of producten levert aan de Bezoeker. Hierbij kunt u denken aan verhuur en gezinsabonnementen
 6. Toegangsbewijs: een ticket dat de Bezoeker de toegang verschaft tot Speeltuin Talud tijdens openingstijden.
 7. Website: www.speeltuintalud.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan Speeltuin Talud en/of alle rechtsverhoudingen tussen Speeltuin Talud en de Bezoeker en op alle verhuur van Speeltuin Talud.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.
 3. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden kan Speeltuin Talud bijzondere Voorwaarden hanteren welke specifiek opgenomen zijn in bijv. de algemene huurvoorwaarden.
 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de algemene huurvoorwaarden of een ander overeenkomst  dan is de bepaling in de algemene voorwaarden leidend. 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle door Speeltuin Talud gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Speeltuin Talud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Speeltuin Talud aan de Bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van Toegangsbewijzen door derden.
 3. Een abonnement komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Speeltuin Talud door de Bezoeker, tenzij er sprake is van een Overeenkomst die via de website of per e-mail wordt gesloten in welk geval de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Speeltuin Talud de Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
 4. Een toegangsbewijs kan aan de Kassa bij Knabbel en Babbel worden gekocht of vooraf kunt u via de website een gezinsabonnement afsluiten.

Artikel 4. Toegang tot Speeltuin Talud 

 1. De Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig toegangsbewijs gerechtigd om te komen spelen in Speeltuin Talud.
 2. Kinderen mogen de Speeltuin Talud uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.
 3. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar  op  het  gedrag  van  de  minderjarigen,  individuen  of  groep(en)  die  zij begeleiden.
 4. Speeltuin Talud behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.

Artikel 5. Verplichtingen van de Bezoeker

 1. De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden zoals kenbaar gemaakt op de Website, de terreinen en in de gebouwen van Speeltuin Talud en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Speeltuin Talud en/of andere door Speeltuin Talud ingeschakelde derde(n).
 2. Indien naar het oordeel van (een medewerker van) Speeltuin Talud de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de huurvoorwaarden en/of de (gangbare) aanwijzingen en instructies van medewerkers van Speeltuin Talud en/of andere door Speeltuin Talud ingeschakelde derde(n), kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot Speeltuin Talud worden ontzegd. Speeltuin Talud is dan niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of tot restitutie van het bedrag dat de bezoeker voor zijn toegangsbewijs, al dan niet via een derde, heeft voldaan.
 3. Het deelnemen aan activiteiten in de speeltoestellen is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De Bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten in de speeltoestellen (te denken aan een psychisch / mentale gesteldheid of bijvoorbeeld een zwangerschap dat een beletsel zou kunnen vormen  voor  veilige  deelname  aan  de  activiteiten  in  de  speeltoestellen.  Bij  twijfel  over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om daar zelf van af te zien.
 4. Het is de Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten in de speeltuin onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
 5. Het is de Bezoeker niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen en in Speeltuin Talud te nuttigen. Honden zijn niet toegestaan in de speeltuin. Ook roken in de Speeltuin is niet toegestaan.
 6. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de Bezoeker is Speeltuin Talud gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor een of meer terreinen op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen  voor  de  geleden  schade,  waaronder  doch  niet  beperkt  tot  geleden  verlies  en gederfde winst.

 

Artikel 6. Reservering van Toegangsbewijzen

 1. Toegangsbewijzen kunnen gekocht worden in persoon bij Knabbel en Babbel of via de Website.
  De aankoop van een abonnement kan gedaan worden via de Website van Speeltuin Talud. De Overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van het aanbod van Speeltuin Talud.
 1. Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via een van de betalingsmogelijkheden zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door Speeltuin Talud.

 2. In alle andere gevallen heeft de Bezoeker het recht een Overeenkomst die tot stand is gekomen via de Website te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van Speeltuin Talud.

Artikel 7. Betaling

 1. Speeltuin Talud levert geen producten of diensten op rekening. Betaling geschiedt uiterlijk voorafgaand aan het betreden door de Bezoeker van het betreffende terrein van Speeltuin Talud.

 2. De  Bezoeker  dient  direct  bij  het  afrekenen  de  factuur  c.q.  kassabon  en  eventuele geldteruggave op juistheid te controleren. Indien de Bezoeker niet direct reclameert, is Speeltuin Talud niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de Bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.

 3. In alle gevallen, waarin partijen een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen, dient betaling door de Bezoeker van de aan Speeltuin Talud verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening doch uiterlijk voorafgaand aan de toetreding door de Bezoeker van het betreffende terrein van Speeltuin Talud. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.

 4. Indien een Bezoeker niet binnen de in artikel 7 lid 3 genoemde termijn heeft betaald, is Bezoeker direct in verzuim en is Speeltuin Talud zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten vanaf de vervaldag van de factuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Speeltuin Talud werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.  Indien  de  Bezoeker  een  consument  is,  worden  buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

 5. Speeltuin Talud is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt Toegangsbewijs.

Artikel 8 Annulering

 1. Je kunt de verhuur van de gehele speeltuin/zaal binnen 14 dagen na de gemaakte reservering kosteloos annuleren. U kunt een mail sturen naar info@speeltuintalud.nl. Wij zullen binnen 2 weken het betaalde bedrag aan u terugstorten.
  Nadat deze 14 dagen voorbij zijn kunt u de afspraak niet meer annuleren. U kunt contact met ons opnemen om samen naar een evt. oplossing te zoeken.
 1. Je kunt de gekochte abonnementen binnen 14 dagen na aankoop kosteloos annuleren. U kunt een mail sturen naar info@speeltuintalud.nl. Wij zullen binnen 2 weken het betaalde bedrag aan u terugstorten.
  Nadat deze 14 dagen voorbij zijn kunt u de abonnementen voor dat jaar niet meer  niet meer annuleren. 

Artikel 9 Abonnement opzeggen/donatie en/of automatische incasso stopzetten.

Je kunt vanaf het begin van elk kalenderjaar tot een maand voor de openingsdatum van de speeltuin je abonnement schriftelijk opzeggen door een mail te sturen aan info@speeltuintalud.nl

Als u gekozen heeft voor automatische incasso van het abonnement zal  jaarlijks midden maart voor de opening van de speeltuin het abonnementsgeld van uw rekening worden afgeschreven. 

U kunt de betaling binnen twee weken terug laten boeken op uw rekening. Ook kunt u de machtiging intrekken, in dat geval zal het abonnementsgeld niet meer van uw rekening worden afgeschreven en is uw abonnement tevens beëindigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Speeltuin Talud

 1. Het betreden van de gebouwen en de terreinen van Speeltuin Talud en het deelnemen aan activiteiten in de speeltoestellen is voor rekening en risico van de Bezoeker. De Bezoeker begrijpt en aanvaardt dat het betreden van de gebouwen en de terreinen van Speeltuin Talud deelname aan de activiteiten in de speeltoestellen risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en dat dit schade aan goederen en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

 2. Speeltuin Talud is niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker van welke aard ook, tenzij de schade van de Bezoeker het rechtstreekse gevolg is van grove schuld of opzet van Speeltuin Talud.

 3. Speeltuin Talud is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade,
  bedrijfsschade of indirecte schade van de Bezoeker, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de Overeenkomst door Speeltuin Talud.

 4. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Speeltuin Talud niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de Bezoeker. De Bezoeker vrijwaart Speeltuin Talud van iedere aanspraak ter zake.

 5. Speeltuin Talud is niet aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker als gevolg van enige daden of omissies van door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.

 6. De aansprakelijkheid van Speeltuin Talud is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de som van de Overeenkomst en in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Speeltuin Talud in het betreffende geval uitkeert.

 7. Vorderingsrechten van de Bezoeker uit welke hoofde ook jegens Speeltuin Talud in verband met een bezoek aan Speeltuin Talud vervallen in elk geval indien Bezoeker niet onverwijld of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het moment waarop de Bezoeker bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, een rechtsvordering jegens Speeltuin Talud heeft ingesteld.

 8. De  Bezoeker  is  aansprakelijk  voor  alle  schade  die  Speeltuin Talud  in  verband  met  een tekortkoming en/of onrechtmatige daad (waaronder begrepen het overtreden van Bijzondere Voorwaarden en/of het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van de Speeltuin Talud of door Speeltuin Talud ingeschakelde derde(n)) van de Bezoeker of bezoekers, die de Bezoeker vergezellen c.q. die onder zijn toezicht Speeltuin Talud bezoeken.

Artikel 11. Klachtenregeling

 1. In geval van klachten is de Bezoeker verplicht zijn klacht onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het verlaten van de Speeltuin Talud te melden.

 2. De Bezoeker en voorzitter van Speeltuin Talud zullen naar aanleiding van de klacht in onderling overleg een oplossing voor de klacht proberen te vinden. Indien partijen daar niet in slagen, kan de Bezoeker de klacht binnen 14 dagen na diens bezoek aan Speeltuin Talud bij het bestuur van Speeltuin Talud indienen.

Artikel 12. Overmacht

 1. Speeltuin Talud is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien en zolang Speeltuin Talud daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of de volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Speeltuin Talud toegerekend kan worden. Tevens wordt onder overmacht van Speeltuin Talud verstaan: werkstaking binnen het bedrijf van Speeltuin Talud en bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen technische storingen).

 2. Schade van de Bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. Wijzigingen  in  de  Overeenkomst  zijn  pas  van  kracht  nadat  deze  door  Speeltuin Talud schriftelijk zijn bevestigd.

 2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de betreffende Overeenkomst.

 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 3 zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 4. Speeltuin Talud behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 5. Deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.

 6. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.